คณะกรรมการบริษัท

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรพหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวพรชนก ตันสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นางยายูส สุลยานี่ มัก
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
ภญ. ปิยวดี สอนสิงห์
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
นายอโณทัย อดุลพันธ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นางวรวรรณ ไชยกำเนิด
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานหน้าที่สายงานการขาย
อ่านเพิ่มเติม
Brand Portfolio