คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัทฯ)

1. นิยาม

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อนุญาตให้ บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัทฯ) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นักลงทุน ผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงพนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ

“กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้ให้หมายรวมถึง บริษัทฯ

“ผู้ประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้ให้หมายรวมถึง บริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ หรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ และ/หรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ

2. รายละเอียดทั่วไป

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยที่บริษัทฯจะประมวลผลและรักษาให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดที่กำหนดในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทฯจะเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯโดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง กรณีมักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่างๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัทฯ เป็นต้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ นายหน้าจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมวยผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้
 1. ลูกค้าและนักลงทุน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 2. คู่สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใดๆ กับบริษัทฯซึ่งหมายความรวมถึง คู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
 3. บุคลากรของบริษัทฯได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่บริษัทฯ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัทฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัทฯ
 4. ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาทีบริษัทฯทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน/สมัครทุน เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงาน/ผู้ขอรับทุนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัครและผู้อ้างอิง
4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาทิ ข้อมูลเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Account) ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ข้อมูลการฝาก/ถอน หลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่างๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่นๆ ที่บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของบริษัทฯ (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของท่านในระบบของบริษัทฯ ข้อมูลการทำแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือ ทีมงานของบริษัทฯ
 5. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่างๆ ของ บริษัทฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในระบบและข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
 6. ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียง ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการ
4.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทฯจะดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อไปจนกระทั่งบริษัทฯจะได้รับแจ้งจากท่าน ถึงความไม่ประสงค์หรือความไม่ยินยอมของท่านที่จะให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลของท่านอีกต่อไป

5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ จะส่งข้อความการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่านก็ต่อเมื่อท่านได้สมัครรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือได้ให้ความยินยอมที่จะรับข้อความส่งเสริมทางการตลาดดังกล่าว

เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาบริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการ ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะของท่านและเพื่อทำให้แน่ใจว่ากลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใดๆ หรือเพื่อการสอบถาม หรือแจ้งให้ทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านหรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ รวมถึงข้อความส่งเสริมการตลาดให้แก่ท่าน
 • เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย จัดทำสถิติ การจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่างๆ ตรงกับความสนใจของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทฯ แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
5.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 5.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฏหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
5.3 ในกรณีที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
5.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน
5.5 ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่า และจะจัดเก็บไว้จนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนหรือยกเลิกคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ
6.2 ภายหลังจาก ได้รับคำเพิกถอนคำยินยอมอย่างเป็นลายลักษณอักษรจากท่าน บริษัทฯจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายในกำหนดระยะเวลาภายใน 2 ปี

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาวเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อาจมีอายุที่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว เช่นนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด โดยที่ท่านในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ตามกฏหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์นั้น ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อ บมจ. โรจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 10 (วิธีการติดต่อ บมจ.โรจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนล) ด้านล่าง

7.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านยังไม่ได้ให้ความยินยอม

7.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลกำหนด

7.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าหากว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นของบริษัทฯไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

7.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Account) ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ข้อมูลการฝาก/ถอน หลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์
 3. ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 7.3 หรือ
 4. เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
 2. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 7.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน
 3. บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือ ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
 4. บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 7.3 (1) หรือ ตรวจสอบตามข้อ 7.3 (3) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตามข้อ 7

ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ

7.6 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 10 (วิธีการติดต่อบริษัทฯ) ด้านล่าง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้พยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฎข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทฯ เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

8. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำและ/หรือ เลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทฯ เท่านั้น การให้บริการของบริษัทฯอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทและ/หรือบุคคลบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกเหล่านนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ หรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ หรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการ จัดการ รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หรือกระทำกิจการใด หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้บริการของบริษัทฯต่อท่าน หากแต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการบางอย่างอาจถูกลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่นนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่ไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฎบนการให้บริการของบริษัทฯ ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

10. วิธีการติดต่อ

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อบริษัทผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทฯ ได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

 • อีเมล :  ir@rojukiss.com
 • โทรศัพท์: 02-6451155 ext. 1907
 • โทรสาร : 02-6451156
 • ส่งไปรษณีย์มาที่
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
  บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 100/8   อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Brand Portfolio