การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ เน้นให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อมุ่งยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ความต่อเนื่องในการทำวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะทำให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นกระบวนการที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน บริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางได้ในที่สุด

BEAUTY IS IN OUR BRANDS & INNOVATIONS.

การวิจัยเพื่อยกระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยทำการศึกษาและทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาทิ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตลอดจนการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผ่านการสำรวจ (survey) ร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ครบทุกมิติ ได้แก่ ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการใช้ และ การซื้อ ราคาที่เหมาะสม การบริโภคสื่อ เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Sis2Sis เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากความเข้าใจต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง จากงานวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์มักต้องการซื้อเครื่องสำอางตลอดเวลา แต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ลิปสติกที่ใช้อยู่ ไม่เคยใช้หมดแท่งและไม่นิยมพกพาเครื่องสำอางที่หนัก ผลิตภัณฑ์ Sis2Sis จึงเป็นเครื่องสำอางที่ออกแบบในรูปซองพร้อมแปรงในตัวมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้าน และหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อ กำหนดราคาให้ซื้อได้ง่ายเพียง 49 บาท จึงทำให้ซื้อได้มากกว่าหนึ่งชิ้นเมื่อเทียบกับราคาของเครื่องสำอางขนาดใหญ่ ปริมาณ 2 มิลลิกรัมต่อซองเป็นปริมาณที่ใช้หมดและใช้ได้มากกว่า 30 ครั้ง ขนาดซองกะทัดรัด น้ำหนักเบาเพื่อให้พกพาสะดวก ด้วยความเข้าใจที่ได้จากการวิจัยทำให้ผลิตภัณฑ์ Sis2Sis Lip & Cheek Creamy Tint มียอดขายเชิงปริมาณเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ลิปสติกตามข้อมูลของ Nielsen ปี 2562

New Rojukiss Eye For Face

All eye and face cream in one

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มามากกว่า 80 ผลิตภัณฑ์สร้างยอดขายให้กับบริษัทกว่า 695 ล้านบาท ในปี 2565 บริษัทฯตั้งเป้าหมายมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Rojukiss ประมาณ 1,000 ล้านบาทจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเสริมอาหาร และจะมีการนำเสนอแบรนด์ใหม่อีก 2-3 แบรนด์เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยเงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาทในการวิจัยการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลงทุนการตลาดและประชาสัมพันธ์

Brand Portfolio