สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"หัวใจสําคัญที่ทําให้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจ คือความยืดหยุ่นของบริษัทฯ ในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในทางธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่การขยายผลจากนวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพ"

ปี 2564 ถือเป็นปีที่ท้าทายมากอีกปีหนึ่งสําหรับอุตสาหกรรมความงามและอุตสาหกรรมอื่น ๆ กับการเผชิญสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องตั้งรับและปรับตัวอย่างทันท่วงที่จากสภาวการณ์ที่มีความผันผวนและยากจะคาดการณ์ได้ นอกจากนั้น มาตรการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐกําหนดก็เพื่อควบคุมสถานการณ์โดย เฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ ๆ อย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้ว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทว่า บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยมุ่งสร้างเสถียรภาพให้กับธุรกิจ พื้นฐานผ่านวัตกรรมที่จําเป็นตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถต่อยอดได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ปรับตัวลด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดและการใช้จ่ายที่ลดลงของผู้บริโภค เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและรักษาความสามารถในการทําธุรกิจให้เกิดผลกําไรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว เช่น การลงทุนพัฒนา ทักษะบุคลากร เทคโนโลยี และการร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำและคํานึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย ของพนักงานและคู่ค้าด้วยดีเสมอมา โดยได้ยึดแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและดําเนินมาตรการ ป้องกันสุขอนามัยอย่างเข้มงวดภายในสถานประกอบการ ทั้งที่สํานักงานใหญ่และคลังสินค้า โดยตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดําเนินการได้โดยไม่มีการหยุดชะงักอัน เกิดจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

แม้ผลประกอบการปี 2564 จะลดลง หัวใจสําคัญที่ทําให้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจ คือความยืดหยุ่นของบริษัทฯ ในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในทางธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่การขยายผลจากนวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพ โดยได้วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกแบบให้ผู้บริโภคสามารถใช้ได้เองที่บ้านโดยไม่จําเป็นต้อง ออกจากที่อยู่อาศัยภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ อาทิ แชมพูเซรั่มเปลี่ยนสีผมภายใต้แบรนด์โรจูคิส ที่สามารถย้อมสีผมเองได้ภายใน 10 นาที แป้งรองพื้นภายใต้แบรนด์ Sis2Sis ที่มีคุณสมบัติไม่ติด หน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงผ่านทางบริษัทร่วมค้า และ การเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทยบริษัทฯ สร้าง ความแข็งแกร่งจากการขยายด้านช่องทางการจําหน่ายทั้งออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริษัทร่วมค้า ที่ถือเป็นการขยายการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ในช่องทาง Media Commerce ผ่านทาง TVHome Shopping เป็นต้น ใน ส่วนของต่างประเทศ ถือว่าเป็นที่น่า พอใจด้วยยอดขายจากการส่งออกที่ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มียอดขายส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย และการขยายการกระจายสินค้าเข้าไปในประเทศเวียดนามในช่วงปลายปี เหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจและพร้อมใน การปรับเปลี่ยนทั้งการบริหารเชิงกล ยุทธ์ไปจนถึงระดับปฏิบัติการกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจขยายผลแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด และยังคงมุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาว่าจะสิ้นสุด ลงเมื่อใด อย่างไรก็ดี ดิฉันและพนักงาน KISS ทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฝ่าฟันความ ท้าทายในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการขยายธุรกิจทางด้านความงามและสุขภาพในทุกมิติเพื่อนําทางและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตลอดปี 2565

วรวรรณ ไชยกำเนิด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Brand Portfolio