KISS
11.70 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:

KEY FIGURES

สินทรัพย์รวม
1,231.5
ล้านบาท
รายได้รวม
469.4
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
75.5
ล้านบาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข่าวสารนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
KISS โชว์ผลงาน 2/64 ฝ่ากระแส Covid-19 โต 2.3% ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม ผู้ถือหุ้นเฮรับเงินปันผล
Brand Portfolio