ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ : นางสาวณัฐฐิญา กุลสูตร
ที่อยู่ : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 100/8 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 19 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-645-1155
อีเมล : natthiya_ku@rojukiss.com


Brand Portfolio