รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. ออโรร่า เอเชียโฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 173,891,598 28.98
2. นางสาว ปิยวดี สอนสิงห์ 127,699,960 21.28
3. กัทส์แอนด์กู๊ด พีทีอี แอลทีดี 47,908,480 7.98
4. ออโรร่า เอเชียโฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 42,794,322 7.13
5. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 25,000,000 4.17
6. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c NTAsian Discovery Master Fund 11,450,000 1.91
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10,000,000 1.67
8. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 8,934,500 1.49
9. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,941,200 0.99
10. นาง สุดารัตน์ เลาหศิริวงศ์ 5,278,500 0.88
Brand Portfolio