รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. ออโรร่า เอเชียโฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 239,605,920 39.93
2. นางสาว ปิยวดี สอนสิงห์ 159,843,960 26.64
3. กัทส์แอนด์กู๊ด พีทีอี แอลทีดี 47,908,480 7.98
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10,000,000 1.67
5. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,069,200 1.01
6. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c NTAsian Discovery Master Fund 5,198,800 0.87
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 3,894,500 0.65
8. AIA Company Limited - EQTG-D FUND 1 3,265,800 0.54
9. ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบลจ.พรินซิเพิล จำกัด 3,146,100 0.52
10. นาย คีลินทน์ อิสริยะประชา 2,547,200 0.42
Brand Portfolio