ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

2561 2562 3Q2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 754.0 768.8 922.8
หนี้สินรวม 335.7 412.3 435.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น 418.3 356.5 487.0
รายได้รวม 863.2 1,138.0 729.7
กำไรขั้นต้น 470.4 674.5 431.3
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 16.1 25.0 21.5/3
ROE(%) 29.0 49.1 43.2/3
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.2 16.7 19.1

หมายเหตุ :
/1 ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

/2 ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จัดทำและแสดงข้อมูลงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

/3 ปรับตัวเลขของงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized) เพื่อเปรียบเทียบ

Brand Family