ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

2561 2562 2563 9M2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 754.0 768.80 836.00 1,169.71
หนี้สินรวม 335.7 412.25 408.35 260.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น 418.3 356.54 427.65 908.89  
รายได้รวม 863.2 1,140.58 966.25 601.03
กำไรสุทธิ 106 190.14 167.99 98.84 
กำไรต่อหุ้น (บาท) - 10.97 0.36   0.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 16.1 31.32 28.59 17.31
ROE(%) 29.0 53.33 42.84 18.20
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.2 16.67 17.39 16.45
Brand Portfolio