ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

2561 2562 2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 754.0 768.80 836.00
หนี้สินรวม 335.7 412.25 408.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น 418.3 356.54 427.65
รายได้รวม 863.2 1,140.58 966.25
กำไรขั้นต้น 470.4 674.5 565.4
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 16.1 31.32 28.59
ROE(%) 29.0 53.33 42.84
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.2 16.67 17.39
Brand Portfolio