ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

2561 2562 2563 Q2/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 754.0 768.80 836.00 1,231.52
หนี้สินรวม 335.7 412.25 408.35 316.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น 418.3 356.54 427.65 915.14  
รายได้รวม 863.2 1,140.58 966.25 441.87
กำไรสุทธิ 106 190.14 167.99 75.53 
กำไรต่อหุ้น (บาท) - 10.97 0.36   0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 16.1 31.32 28.59 17.21
ROE(%) 29.0 53.33 42.84 17.48
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.2 16.67 17.39 17.09
Brand Portfolio