ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) -แก้ไข
งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) -แก้ไข
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) - แก้ไข
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ KISS เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
Brand Family