ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564
การขายหุ้นสามัญของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) โดย Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. และนางสาวปิยวดี สอนสิงห์ ให้กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
Brand Portfolio