ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การขายหุ้นสามัญของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) โดย Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. และนางสาวปิยวดี สอนสิงห์ ให้กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
การขายหุ้นสามัญของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) โดย Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. และนางสาวปิยวดี สอนสิงห์ ให้กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
บันทึกข้อตกลงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
Brand Portfolio