ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
บันทึกข้อตกลงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
KISS สรุปข้อมูลสารสนเทศ (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) - แก้ไข
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)-แก้ไข
KISS สรุปข้อมูลสารสนเทศน์
Brand Family