ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564
การขายหุ้นสามัญของบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) โดย Aurora Asia Holdings Pte. Ltd. และนางสาวปิยวดี สอนสิงห์ ให้กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โอ ช้อปปิ้ง จำกัด
บันทึกข้อตกลงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง
Brand Portfolio