โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD. 173,891,598 28.98
2. นางสาว ปิยวดี สอนสิงห์ 108,219,460 18.04
3. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 59,940,000 9.99
4. GUTS & GOOD PTE., LTD. 47,908,480 7.98
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10,000,000 1.67
6. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 8,934,500 1.49
7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,941,200 0.99
8. นาง สุดารัตน์ เลาหศิริวงศ์ 5,278,500 0.88
9. นาย ดำรงค์ศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ประถม 3,650,000 0.61
10. นาย พลากุล ระงับพิษ 2,900,000 0.48
Brand Portfolio